تست ترانزیستور

تست ترانزیستور

برای بررسی یک تقویت کننده ترانزیستوری ابتدا باید ترانزیستور را بایاس کرد، یعنی دیود بیس امیتر در بایاس موافق و دیود کلکتور بیس در بایاس مخالف قرار

بگیرد.

Transistor به عنوان یک تقویت کننده میتواند یکی از سه آرایش بیس مشترک ، امیتر مشترک و کلکتور مشترک را داشته باشد.

مقادیر  امپدانس ورودی ، خروجی ، بهره ولتاژ و بهره جریان ترانزیستور در آرایش های مختلف با یکدیگر متفاوت است.

 

روش های مختلف تغذیه ترانزیستور

برای آنکه ترانزیستور بعنوان تقویت کننده درست عمل کند و در سیگنال ورودی اعوجاج بوجود نیاورد باید بطور صحیح تغذیه شود.

تغذیه ناکافی و نیز تغذیه بیش از حدممکن است درسیگنال خروجی تغییرشکل بوجود آورد. بعلاوه تغذیه بیش از حدموجب اتلاف توان میشود

و بازده (Efficiency) تقویت کننده را پایین می آورد.

تغذیه ترانزیستور با جریان مستقیم بایاسینگ میگویند.

بایاسینگ ترانزیستور را از نظر ولتاژ DC در یک وضعیت ثابت قرار میدهد به این وضعیت ثابت حالت آرامش یا سکون یا نقطه کار ترانزیستور میگویند.

نکته مهم

فقط در بعضی کاربردهای ویژه است که ترانزیستور بعنوان یک کلید ایده آل در دو حالت اشباع و قطع عمل میکند.

در حالت اشباع ، پیوند کلکتور  بیس در گرایش مستقیم قرار میگیرد.

 

نقش فیدبک در تقویت کننده ترانزیستوری

وقتی تقویت کننده ایی را در نقطه کار معینی طراحی میکنیم باید نقطه کار، ضریب تقویت،مقاومت ورودی و مقاومت خروجی وسایر مشخصات آن ثابت بماند و تغییر نکند.

اگر مقدار هریک از مقاومتهای مدار یا مشخصات ترانزیستور تغییر کند یا ترانزیستور تعویض شود ، چون مشخصات نقطه تغییر یافته با نقطه قبلی انطباق کامل

ندارد ممکن است نقطه کار مشخصات ورودی و خروجی مداررا تغییر دهد.

همچینین عوامل دیگری نظیر حرارت و عوامل کنترل نشده محیط بر نقطه کار تاثیر میگذارندو مشخصات ورودی و خروجی مدار را تغییر میدهند  که این تغییرات

بطور طبیعی نامطلوب است.

تست ترانزیستور