پل دیود سه فاز

انواع دیود

  • دیود معمولی
  • دیود زنر
  • دیود شاتکی
  • دیود LED
  • پل دیود
دیود زنر

از دیود زنر جهت تثبیت ولتاژ استفاده می شود. نوار مشکی روی دیود زنر نشان دهنده قسمت کاتد دیود است.

ولتاژ دوسر دیود تقریبن ثابت بوده و تغییر جریان در آن تاثیری ندارد.از این دیودها در ناحیه شکست معکوس استفاده می شود.

ولتاژ شکست این دیودها را ولتاژ زنر می نامند و آن را با Vz نشان می دهند. دیودهای زنر تجاری با ولتاژ شکست 2.4 ولت تا 200 ولت ساخته میشود.

دیود شاتکی

یک دیود نیمه هادی با افت ولتاژ پایین در حالت بایاس مستقیم و سرعت کلید زنی بسیار بالا می باشد.

در دیودهای معمولی هنگام عبور جریان الکتریکی مقدار افت ولتاژ در حدود 0.6 تا 1.7 ولت می باشد

در حالیکه در دیود شاتکی افت ولتاژ در حدود 0.15 تا 0.45 ولت میباشد.

پل دیود

مداری است که با تغییر پلاریته تغذیه ورودی آن ، پلاریته خروجی تغییر نمیکند و معمولن برای یکسوسازی جریان متناوب و بدست آوردن جریان مستقیم تمام موج استفاده میشود.

پل دیود سه فاز دارای 4 پایه است. اتصال دوسر کاتدی تشکیل پلاریته مثبت و اتصال دوسر آندی تشکیل پلاریته منفی میدهند.

پل دیود را میتوان بجای یک دیود 4 پایه از ترکیب چهار دیود معمولی ایجاد کرد.

تست پل دیود سه فاز

سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار داده اگر پراب های قرمز ومنفی به دوپایه ایی که در آند مشترک هستند وصل شوند مولتی متر باید بوق ممتد بزند که نشاندهنده اتصال دوپایه آندی است.

و اگر پرابهای قرمز و منفی به دوپایه ایی که در کاتد مشترک هستند وصل شوند مولتی متر باید بوق ممتد بزند که نشاندهنده اتصال دوپایه کاتدی است .