پل دیود سه فاز

انواع دیود دیود معمولی دیود زنر دیود شاتکی دیود LED پل دیود دیود زنر از دیود زنر جهت تثبیت ولتاژ استفاده می شود. نوار مشکی روی دیود زنر نشان دهنده قسمت کاتد دیود است. ولتاژ دوسر دیود تقریبن ثابت بوده و تغییر جریان در آن تاثیری ندارد.از این دیودها در ناحیه شکست معکوس استفاده می […]