راه اندازی الکتروموتور سه فاز با برق تکفاز

  در زمانی در کارگاه برق سه فاز در دسترس نیست میتوان موتوررا با استفاده از خازن برحسب توان الکتروموتور با برق تکفاز راه اندازی نمود. بدین ترتیب که با استفاده از سه ترمینال سیم نول را در ترمینال اول ، سیم فاز را در ترمینال وسط با یک سیم خازن مشترک میبندیم و در […]