تجهیزات اندازه گیری برق

تجهیزات اندازه گیری جریان Dc به جابجایی بارهای الکتریکی نسبت به زمان دریک هادی را جریان الکتریکی می گویند. اگر این جابجایی دریک جهت باشد جریان الکتریکی را DC می نامند. واحد شدت جریان الکتریکی را آمپر می نامند. در الکترونیک از واحدهای کوچکتری مانند میلی آمپر ، و میکرو آمپر و در برق صنعتی […]