فیوزها

فیوز siba

فیوز siba فیوزها قطعه ایی گرمایی هستند که به صورت سری بین بار و خط تغذیه قرار میگیرد و از مدارهای الکتریکی و یا الکترونیکی در برابر اضافه جریان حفاظت میکنند. سیم فلزی یامفتول یا مفتول فیوز در صورت تجاوز جریان از حد مجاز آن ذوب شده یا میسوزد و برای شروع بکار دوباره مدار […]