کاربرد منبع تغذیه

کاربرد منبع تغذیه

یک رگولاتور خطی براساس تأمین جریان و ولتاژ مطلوب در خروجی بوسیله یک نیمه هادي قدرت که در حالت خطی بکار گرفته شده است کار می کند .

که حاصلضرب اختلاف ولتاژ خروجی با ورودي در جریان بار توانی است که در این عنصر نیمه هادي باید تلف شود که بعضا زیاد است و مهمترین عامل پائین بودن راندمان می باشد.

دلیل این امر هم عملکرد ترانزیستور در حالت خطی است یعنی جایی که ولتاژ در سرسوییچ و جریان عبوري آن هر دو زیاد است.

اما یک رگولاتور سوییچینگ را می توان بعنوان یک منبع خطی در نظر گرفت ، در حالی که در یک منبع تغذیه
از نوع سوییچینگ، تغییر سطح ولتاژ خروجی از طریق تغییر در روشن به خاموش یا اصطلاحا زمان کارکرد

به دلیل کارکرد ترانزیستور در حالت خاموش و روشن تلفات در نیمه هادي در مقایسه با حالت خطی خیلی کم است.

کاربرد منبع تغذیه

انواع منابع تغذیه سوییچینگ :

منبع تغذیه سوییچینگ به دو نوع کلی قابل تقسیم بندي هستند

– فوروارد Forwarder

– فلاي بک FlyBack

با وجود شباهت هاي فراوان، تفاوتهاي متمایز کننده اي هم وجود دارد.

نحوه ي عملکرد و چگونگی قرارگیري عنصر مغناطیسی تعیین کننده ي نوع مدار است.

عناصر اصلی هریک از انواع این Power Supply عبارتند از :

  • القاگر (در مورد منابع پیشرفته، القاگر جاي خود را به ترانس می دهد).
  • سوییچ قدرت (ترانزیستور قدرت )
  • خازن ذخیره کننده ي انرژي در خروجی
  • شبکه هاي حس کننده و عمل کننده بازخورد
  • یک منبع سوییچ جهت تهیه موج PWM