پل دیود سه فاز

Diode یک قطعه الکتریکی میباشد که جریان الکتریکی را تنها از یک جهت از خود عبور میدهد و از طرف دیگر اجازه عبور هیچ جریانی را نمیدهد.

از پل پل دیود صنعتی برای یکسو کردن جریان  استفاده میشود و دارای دو بخش آند و کاتد میباشد.

بخش آند بصورت یک مثلث افقی و بخش کاتد بصورت یک خط عمودیکشیده میشود.

آند مثبت یا positive  میباشد و کاتد منفی یا negative  میباشد و دیود را با علامت D که که حرف اول Diode  است نشان میدهند.

مقدار ولتاژی که باعث میشود دیود شروع به هدایت جریان الکتریکی کند ولتاژ آستانه یا Voltage Drop گفته میشود

که چیزی در حدود 0.6 تا 0.7 ولت میباشد اما هنگامی که به دیود ولتاژ معکوس داده شود جریانی از دیود عبور نخواهد کرد بجز جریان نشتی که مقدار خیلی کمی میباشد.

هرچه جنس کریستال ساخته شده در Diode از نظر ساختار منظم تر باشد دیود مرغوب تر و جریان نشتی کمتر خواهد بود.

مهمترین کاربرد عملی دیود یکسو کردن جریان متناوب است. در بسیاری از آداپتورها جریان برقی که بوسیله ترانس کاهش پیدا کرده است به کمک یک دیود ( یکسوسازی نیم موج)، دو دیود ( در تارنس با ثانویه سه سر ) و 4 دیود (یکسوسازی تمام موج) انجام میشود.

پل دیود صنعتی
  • دیود معمولی (نوار سفید رنگ روی دیود نشانگر کاتد است)
  • دیود زنر ( نوار مشکی  معرف بخش کاتد دیود است)
  • دیود LED ( مانند دیودهای معمولی هستند و بصورت مستقیم بایاس میشوند)
  • دیود شاتکی ( افت ولتاژ پایین و سرعت کلید زنی بالا میباشد)
  • پل دیود  ( برای یکسو سازی جریان متناوب و بدست آوردن جریان مستقیم تمام موج استفاده میشود)

پل دیود دارای 4 پایه میباشد که اتصال دوسر کاتدی تشکیل پلاریته مثبت و اتصال دوسر آندی تشکیل پلاریته منفی را میدهند.

پل دیود میتواند بجای یک دیود چهارپایه از ترکیب 4 دیود معمولی ایجاد شود.