فیوزها

فیوز siba

فیوزها قطعه ایی گرمایی هستند که به صورت سری بین بار و خط تغذیه قرار میگیرد و از مدارهای الکتریکی و یا الکترونیکی در برابر اضافه جریان

حفاظت میکنند.

سیم فلزی یامفتول یا مفتول فیوز در صورت تجاوز جریان از حد مجاز آن ذوب شده یا میسوزد و برای شروع بکار دوباره مدار باید فیوز جدیدی

جانشین آن شود.

اغلب فیوزهای مورد استفاده در مدارهای الکترونیکی به شکل لوله های شیشه ایی با کلاهک فلزی در دو طرف و سیم گرمایی  در محور مرکزی

آن هستند .

طول فیوزهای استاندارد آمریکایی اینچ و قطر آن اینچ است.

همچنین ولتاژاستاندارد آنها 125 و 250ولت متناوب و حد جریان آنها از تا 15 آمپر است .

فیوزهای استاندارد اروپایی به طول 0.8 اینچ (20میلیمتر) و قطر 0.2 اینچ (5 میلیمتر) می باشند.

زمان پاسخ آنها برحسب میلی ثانیه اندازه گرفته میشود رده های متداول فیوز عبارتند از واکنش سریع (FAST ACTING) و آهسته –سوز (SLOW-BLOW) یا تاخیری  (TIME DELAY) برخی فیوزها پایه هایی برای لحیمکاری به تخته مدار دارند که در صورت سوختن باید لحیم آنها ذوب و فیوز جدیدی جانشین شود .

فیوز siba محافظ گرمایی (THRMAL PROTECTOR FUSE)  از سایر مولد گرما در برابر اضافه گرمای تولیدی حفاظت میکند.

انواع فیوز

فیوزها نسبت به زمان قطع آنها به تایپ B ،A، C و H  تقسیم بندی میشوند.