فیوز مینیاتوری

فیوز مینیاتوری از نظر کاربرد به تیپهای B روشنایی ، C موتوری ، D ترانسفورماتوری، K قدرت ،  Z بسیار حساس تقسیم میگردد.

فیوز مینیاتوری نوع B  روشنایی

کلید مینیاتوری نوع  B

عموما در مصارف خانگی و روشنایی کاربرد دارند.

این کلیدها در جریان اضافه بار بین 3 تا 5  برابر جریان نامی در زمان مشخص از مدار قطع میکنند و حساسیت مناسبی برای کاربردهای عادی خانگی دارند.

این کلیدها به فیوز  تندکار نیز معروف است .

فیوز  نوع  C موتوری

کلید مینیاتوری نوع C بیشترین کاربرد را در صنعت دارند.

این کلیدها در جریان نامی در زمان مشخص مدار را قطع میکنند و زمان قطعشان از تیپ B بیشتر است.

این کلیدها به فیوز  کند کار نیز معروف است.

فیوز مینیاتوری نوع D ترانسفورماتوری

کلید مینیاتوری نوع D برای مصارف صنعتی خاص ( مانند مولدهای اشعه X-Ray و یا ترانسفورماتورها)استفاده میشوند.

این کلیدها در جریان اضافه بار بین 10 تا 20 برابر جریان نامی در زمان مشخص ، مدار را قطع میکنند و زمان قطعشان از تمامی تیپها بیشتر است.

فیوز  نوع K قدرت

این فیوز برای حفاظت در ندارات قدرت ، ترانسفورماتورها و موتور استفاده میشود.

در این نوع کلید مینیاتوری حد جریان برای زمان قطع در موارد اضافه بار کمتر از سایر کلیدهاست و هنگام به وجود آمدن اضافه بار مدار را سریعتر قطع میکند.

ولی در موارد اتصال کوتاه منحنی قطع این نواع کلیدها بین تیپ D و C

 

فیوز مینیاتوری نوع Z بسیار حساس

این نوع کلید مینیاتوری هنگامی که جریان عبوری از حریان نامی بیشتر شود در یک مدت زمان خاص ( که از تمامی تیپها کمتر است)

طبق منحنی قطع فرمان قطع صادرمیکند.

حساسیت این نوع از کلیدها هم در مواقع اضافه بار و هم اتصال کوتاه از تمامی تیپهای دیگر بیشتر است و در صورت بروز خطا مداراسریعتر قطع میکند.

بنابر این کاربرد این نوع فیوز مینیاتوری در مدارات با حساسیت بالا میباشد.