مقاومت الکتریکی

فروش مقاومت الکتریکی

هر هادی الکتریکی در برابر عبور جریان مقداری مقاومت از خود نشان میدهد این مقاومت باعث میشود که جریان عبوری از هادی محدود شود.

با کم و زیاد کردن مقاومت موجود در مسیر یک مدار میتوان جریان کل مدار را کنترل کرد.

مقدار مقاومت الکتریکی هادیها بستگی به جنس هادی و طول آن و سطح مقطع آن دارد که آن را برحسب اهم می سنجند.

در الکترونیک مقاومت را بر حسب R ابتدای کلمهResistorنمایش میدهند.

مقدار ولتاژ دوسر یک مقاومت تنها به مقدار جریان عبوری بستگی دارد.

مقاومت

مقاومت ثابت سیمی

سیم از جنس آلیاژ(نیکل – مس ، ….) را بر روی استوانه سرامیکی میپیچند و آن را در یک محفظه سیمانی با مقطع مربع قرار میدهند.

گاهی بعنوان مقاومت فیوزی استفاده میشود زیرا اگر جریان زیادی از آن عبور دهیم سیم داخلی آن مانند مقاومت میسوزد.

مزیت آن اینست که به هنگام سوختن شعله ور نشده و کاملا قطع میگردد.

و عیب آن داشتن خاصیت خود القاییست که با پیچیدن به صورت دولایی (بیپلار) و سیمهای رفت و برگشت و ایجاد جریانهای مساوی مخالف تاحد زیادی خود القایی آن را کم میکنند.

مقاومت های قابل تنظیم – پتانسیومتر

یک سنسور سه سیمه که مسیر مقاومتی داخل آن از یک ظرف به ولتاژ صفر و یا زمین و از طرف دیگر به ولتاژ 5 یا 17 ولت وصل میگردد.

با حرکت یک پایه متحرک مقادیر مقاومتی متغیری را ایجاد مینماید.

این مقاومت ایکتریکی از کربن ساخته شده و معمولا برای توانهای حدود 2 وات استفاده میشود.

برای توانهای بالا از نوع سیمی استفاده میشود و به وسیله پیچ گوشتی تغییر میکند.

نوع A  (نوع خطی) : در این نوع مقاومت با زاویه چرخش یکی است.

نوع B ( لگاریتمی) : در این نوع مقدارمقاومت با زاویه چرخش نسبت لگاریتمی دارد.

نوع C لگاریتمی معکوس

فروش مقاومت الکتریکی فروش مقاومت الکتریکی