سلف بشکه ای

مفهوم انرژی ، یکی از مهمترین مفاهیم علوم مهندسی است.

با این مفهوم زمانیکه توان تحویل داده شده به یک عنصر دوسر انرژی ذخیره شده در سلفها و خازن های خطی تغییر ناپذیر با زمان را محاسبه می کنیم

مواجه می شویم.

تاکنون در مورد انرژی ذخیره شده یا تعادل انرژی در مدارهایی با عناصر تغییر پذیر با زمان بحث نکرده ایم.

اما این مطلب موضوع بسیار مهمی است.

فرض کنید که موتور الکتریکی را بعنوان یک عنصر شبکه تصور کنیم و برای آن یک مدل شبکه بسیار ساده در نظر بگیریم .

بطور مثال : مدل شامل دو سلف است که یکی نشاندهنده سیم پیچی استاتور و دیگری نشاندهنده سیم پیچی رتور  است .

خود القایی ها و القای متقابل این سلف ها به وضعیت محور ، یعنی Ø بستگی دارند .

بنابراین هنگامی که محور با سرعت معینی می چرخد، یک جفت سلف تغییر پذیر با زمان داریم.

میدانیم وقتی که زاویه محور Ø تغییر میکند ، یا کار مکانیکی به محیط خارج داده میشود و یا انرژی الکتریکی به مداری که در محیط خارج قرار دارد انتقال داده می شود.

بنابراین ، مطالعه رفتار انرژی در شبکه های تغییر پذیر با زمان حائز اهمیت است.

محاسبه انرژی ذخیره شده در یک خازن یا یک سلف تغییر پذیر با زمان ، بطور قطع از محاسبه آن در مورد خازن یا سلف تغییر ناپذیر با زمان ، مشکلتر و دقیقتر است.

دلیل آن اینست که برای تغییر ظرفیت یک خازن تغییر پذیر با زمان ، صفحات آنرا حرکت میدهیم و چون میان بارهای دو صفحه یک نیروی جاذبه الکترواستاتیکی

وجود دارد ، پس هر حرکتی نسبی این صفحات  مستلزم کار مکانیکی است.

سلف بشکه ای که عنصر غیر فعال الکترونیکی است که می تواند انرژی الکتریکی را در مجاورت یک هادی و در داخل یک میدان مغناطیسی که به وسیله

جریان الکتریکی موجود در هادی به وجود آمده، ذخیره کند.

سلف بشکه ای