دیتا شیت IGBT

پارامتر هاي دیتا شیت igbt

 VCES ( ولتاژ کلکتور امیتر ماکزیمم)

ماکزیمم ولتاژ مجاز بین کلکتور و امیتر زمانی است که گیت وامیتر اتصال کوتاه است. اگر ولتاژ کلکتور امیتر از این حد تجاوز کند پیوند بین کلکتور

امیتر شکسته شده و قطعه آسیب می بیند.

VGES ( ولتاژگیت امیتر ماکزیمم)

ماکزیمم ولتاژی است که میتوان بین کلکتور و امیتر اعمال کرد مقدار این ولتاژ بستکی به ضخامت و مشخصات لایه اکسید گیت دارد.

Ic ( ماکزیمم جریان کلکتور در  Tc=25 و Tc=100   )

ماکزیمم جریان DC است که میتواند در قطعه جاری شود که با توجه به دما تعیین می شود

این پارامتر به توانایی قطعه در از دست دادن حرارت نیز بستگی دارد

ICM ( جریان پا لسی کلکتور)

حداکثر جریانی است که می تواند در قطعه در حداکثر دمای پیوند برقرار شود

مقدار این جریان با تغییر عرض پالس سیکل کاری و وضعیت پراکندگی جرارت تغییر می کند

IF ( جریان مستقیم پیوسته دیود در Tc=100

حداکثر جریان DC دیود در حالت بایاس مستقیم است که در حداکثر دمای پیوند در دیود برقرار شود

IFM ( حداکثر جریان مستقیم دیود)

جریان قله ای است که می تواند در حالت مستقیم در حداکثردمای پیوند در دیود برقرار شود.

Tsc ( زمان تحمل اتصال کوتاه در  Tc=100 )

حداکثر زمانی است که قطعه می تواند در حالت اتصال کوتاه تحمل کند.

PD ( ماکزیمم پراکندگی توان در Tc=25  و Tc=100 )

ماکزیمم مقدار پراکندگی توان است با فرض افزایش دمای پیوندتا حد مجاز در  دمای Tc=25  و Tc=100

Tj ( دمای عملیاتی پیوند)

محدوده استاندارد صنعتی این مقدار بین 55 – تا 150درجه سانتیگراد حداکثر مقدار این دما 150 درجه است

Tstg ( محدوده دمای ذخیره سازی)

محدوده ای از دماست برای ذخیره سازی یا انتقال قطعه که بین -55C  تا 150C  است

TL ( ماکزیمم دمای لحیم کاری)

این مقدار ماکزیمم دمای سرب در ھنگام لحیم کاری است این دما نباید از 300C در 5 ثانیه برای 1.8 اینچ از سطح بدنه بیشتر شود.

پارامتر هاي حرارتی

توان تلف شده در قطعه به حرارت تبدیل می شود که این حرارت می تواند باعث افزایش دمای پیوند و در نتیجه تنزل مشخصه ھا و کوتاه شدن عمر قطعه بشود.

پس بسیار مھم است که این حرارت تولید شده در داخل قطعه به سرعت از ان خارج شود.

دیتا شیت igbt