تجهیزات اندازه گیری برق

تجهیزات اندازه گیری جریان Dc

به جابجایی بارهای الکتریکی نسبت به زمان دریک هادی را جریان الکتریکی می گویند.

اگر این جابجایی دریک جهت باشد جریان الکتریکی را DC می نامند.

واحد شدت جریان الکتریکی را آمپر می نامند.

در الکترونیک از واحدهای کوچکتری مانند میلی آمپر ، و میکرو آمپر و در برق صنعتی از واحدهای بزرگتری مانند کیلوآمپر استفاده می شود.

تجهیزات اندازه گیری جریان AC

اگر در یک مدار جهت جابجایی بارهای الکتریکی دايما تغییر کند و این تغییرات دارای نظم حاصی در زمان های مساوی باشد این جریان را جریان AC می نامند.

برای اندازه گیری جریان Ac حتمن باید از آمپرمترهای AC استفاده کرد.

با آمپرمترهایی که فقط دارای رنج DC می باشند نمیتوان جریان AC را اندازه گرفت.

مولتی مترهای عقربه ایی فاقد رنج اندازه گیری جریان AC هستند.اما کلیه مولتی مترهای دیجیتال رنج اندازه گیری Ac را دارا میباشند .

اندازه گیری ولتاژ
اندازه گیری ولتاژ DC

دستگاهی که ولتاژ را اندازه می گیرد ولتمتر نام دارد.

از آنجایی که ولتمتر اختلاف پتانسیل دونقطه را برعهده دارد باید هنگام قرارگرفتن در مدار با آن دونقطه به طور موازی قرار گیرد.

اندازه گیری ولتاژ AC

ولتمترهای AC همانند ولتمترهای DC است و در مورد ولتمترهای دیجیتال مقدار ولتاژ بصورت عددی روی صفحه نمایش نوشته میشود.