تاسیسات برقی

تاسیسات برقی

برآورد درخواست نیروی برق( تقاضا، دیماند)

2-1 کلیات

2-1-1 برای فراهم کردن مقدمات تأمین نیروی برق هر طرح(انشعاب، پست، مولد و غیره)

لازم است قبل از اقدام به تهیه طرح تأسیسات برقی و در مراحل اولیه حداکثر درخواست نیروی برق( تقاضا، دیماند) مورد نیاز آن را برآورد کرد.

2-1-2 روش صحیح تخمین حداکثر درخواست براساس محاسبه توان کل نصب شده و اعمالا ضرایب همزمانی مناسب استوار است، به شرط

آنکه تجربیات گذشته و یا اطلاعات لازم از طرحهای مشابه که در محل بدست آمده باشند، این محاسبه را تأیید کند.

تاسیسات برقی

2-2 برآورد توان کل نصب شده

2-2-1 لازم است مبانی زیر جهت برآورد توان براساس نیازهای تأسیسات برقی مدنظر قرار گیرد:

الف) برآورد برق مدار چراغ های نصب ثابت رشته ای ( التهابی) برابر توان اسمی لامپ آن ها خواهد بود. در مراحل برآورد اولیه، این مقدار

برابر توان بزرگترین لامپی است که بتوان در سرپیچ آن نصب کرد.

ب) برآورد برق مدار چراغ های نصب ثابت و از نوع تخلیه ای در گاز ( از قبیل لامپ های فلورسنت معمولی، بخار سدیم، بخار جیوه، متال هالید

و غیره) در صورتیکه در این چراغها از چوک و بالاست القایی استفاده شده باشد، برابر توان اسمی مصرفی لامپ های آن به اضافه مصرف

چوک ( بالاست القایی) می باشد. میزان برآورد برق این چراغها به ولت آمپر دو برابر درخواست بر حسب وات است (مصرف لامپ به اضافه مصرف چوک و یا بالاست القایی)

پ) میزان درخواست نیروی برق چراغهای نصب ثابت از نوع تخلیه در گاز ( بند ب فوق الذکر) بالاست الکترونیکی برابر توان اسمی مصرفی

لامپ به اضافه مصرف بالاست آن می باشد.

تبصره: در انتخاب کلید حفاظتی و یا فیوز و سایر اجزاء، مدار لامپ های گازی، بخار جیوه، بخار سدیم و متال هالید به مقدار جریان راه اندازی هر یک از آنها ( براساس لامپ، به هنگام وصل مدار)توجه شود.

ت) برآورد برق مدار پریزها، در مواردی که نوع لوازم و دستگاه هایی که از آنها تغذیه خواهند شد، معلوم نباشد، از راه تخمین بار مجاز آن مدار انجا می گیرد.

ث) برآورد برق مدار لوازم و دستگاه های نصب ثابت برابر توان اسمی آنها، با اعمال ضرایب توان آنها خواهد بود.

ج) برآورد برق مدار بارهای القایی از قبیل موتور با توجه به ضریب توان آنها تعیین می شود. تاسیسات برقی

2-3 غیر همزمانی مصارف و تخمین ضریب همزمانی

2-3-1 به دلیل وجود غیر همزمانی در کارکرد تجهیزات و لوازم الکتریکی، باید برای هر گروه از بارهای مختلف، ( روشنایی، پریزهای برق،

دستگاهها و تجهیزات سیستم های تأسیسات برقی و مکانیکی) از ضریب هم زمانی استفاده شود تا با اعمال آنها در بارهای مربوط، حداکثر درخواست نیروی برق ( دیماند) بدست آید.

2-3-2 ضریب هم زمانی هر تأسیسات برقی، عددی است مختص همان تأسیسات، به این دلیل در شرایط عادی پیش بینی دقیق آن امکان

پذیر نخواهد بود و فقط با توجه به تجربیات گذشته و یا آمار موجود و یا استفاده از منابع فنی یا دستورالعمل های معتبر دیگر می توان ضریب

هم زمانی را از پیش به عنوان راهنما و بصورت تقریبی تخمین زد.